عنوان 1
عنوان 2
عنوان 3
عنوان 4
عنوان 5
نقشه جامع

ابعاد موضوعی

اهداف نقشه طبقاتی
اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی اهداف نقشه طبقاتی
بیشتر ببینید
زیست بوم علوم اجتماعی ایران آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات مربوط به دانشهای موجود در حوزه مطالعات اجتماعی

زیرساخت
لایه 2
لایه 3

تاریختاریختاریختاریخ

تاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریخ

تاریخ

رشته های دانشگاهی

رشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهیرشته های دانشگاهی

رشته های دانشگاهی

حرفه هاحرفه ها

حرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه هاحرفه ها

حرفه هاحرفه ها

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومیفرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

عنوان 1

عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1عنوان 1

عنوان 1

عنوان 2

عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2عنوان 2

عنوان 2

عنوان 3

عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3عنوان 3

عنوان 3

عنوان 4

عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4عنوان 4

عنوان 4

لایه 3 عنوان 1

لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1لایه 3 عنوان 1

لایه 3 عنوان 1

لایه 3 عنوان 2

لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2لایه 3 عنوان 2

لایه 3 عنوان 2

لایه 3 عنوان 3

لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3لایه 3 عنوان 3

لایه 3 عنوان 3
آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات مربوط به دانشهای موجود در حوزه مطالعات اجتماعی

+ 0

عنوان 1

+ 0

عنوان 2

+ 0

عنوان 3

+ 0

عنوان 4

نمایش بیشتر
آمار و اطلاعات

آمار موجود در حوزه پژوهش‌های کمی علوم اجتماعی و ادبیات

مشروح توضیحات مربوط به این بخش

 • گاه خواندن یک متن ادبی دریافتی ژرف‌تر از یک متن تاریخی درباره اوضاع حاکم بر یک دوره از تاریخ ارائه می‌کند.
 • گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • گاه خواندن یک متن ادبی دریافتی ژرف‌تر از یک متن تاریخی درباره اوضاع حاکم بر یک دوره از تاریخ ارائه می‌کند.
 • گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • هدف از کسب علوم (اجتماعی) گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • علوم (اجتماعی) گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
ادامه یک ویژگی‌های جامعه‌شناسی

مربوط به این بخش مشروح توضیحات

 • گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • گاه خواندن یک متن ادبی دریافتی ژرف‌تر از یک متن تاریخی درباره اوضاع حاکم بر یک دوره از تاریخ ارائه می‌کند.
 • گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است
 • گاه خواندن یک متن ادبی دریافتی ژرف‌تر از یک متن تاریخی درباره اوضاع حاکم بر یک دوره از تاریخ ارائه می‌کند.
دکمه دوم جامعه‌شناسی و ویژگیهایش

آموزش و پژوهش در ساختار

 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
دکمه تستی فرآِیند آموزشی

آموزش و پژوهش در ساختار

 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
 • آموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختارآموزش و پژوهش در ساختار
دکمه آموزش و پژوهش در ساختار
آمار و اطلاعات

آمار موجود در حوزه پژوهش‌های کمی علوم اجتماعی و ادبیات

آمار و اطلاعات
کلید ششم
کتب منتخب حوزه‌های احتماعی

فهرست مهمترین کتاب منتشر شده در ده سال گذشته در موضوعات مرتبط با اقتصاد سیاسی

کتب منتخب حوزه‌های احتماعی

جامعه شناسی جنسیت1

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی جنسیت2

نشر نی

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای

موسسه کار و تامین اجتماعی

منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های زنان در نظام جمهوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

روان‌شناسی زنان

نشر آگه

جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان

نشر نی

روان‌شناسی زنان

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های زنان در نظام جمهوری

نشر آگه

جامعه شناسی جنسیت

شورای عالی انقلاب فرهنگی

بیشتر ببینید

جامعه شناسی جنسیت2

نشر نی

جامعه شناسی جنسیت1

شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

روان‌شناسی زنان

نشر آگه

منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های زنان در نظام جمهوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی جنسیت

نشر آگه

منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های زنان در نظام جمهوری

نشر نی

جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان

دانشگاه علامه طباطبایی

بیشتر
زیست بوم علوم اجتماعی ایران آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات مربوط به دانشهای موجود در حوزه مطالعات اجتماعی