دوشنبه, 30 بهمن 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه معماری معماری و هنر اسلامی نگاهی به مفهوم سر زندگی در معماری معاصر ایران
نگاهی به مفهوم سر زندگی در معماری معاصر ایران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط نوید خالقی مقدم   
دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 16:45

جامعه شهری امروز ايران به سبب سلطه بی قيد و شرط اتومبيل تا حدود زيادی فاقد  کانونهای فرهنگی اجتماعی است و در بيشتر ساعات شبانه روز ميادين ، خيابانها ، کوچه ها ،.. مملو از حرکت مداوم اتومبيل هاست و در نتيجه انواع آلودگي های زيست محيطی ، صوتی ، بصری را به دنبال خود آورده است و در نتيجه فضاهايی بی روح و مرده و ناامن را پديد آورده است که شهروندان را دچار مشکلاتی از جمله گسيختگی در روابط اجتماعی ، نداشتن حس تعلق به محيط ، اضمحلال خاطرات جمعی ، سردی و دلمردگی در رفتارها و روابط اجتماعی کرده است .

در حاليکه ميدان ، خيابانها و کوچه ها بايد به مشابه کانون رفتارهای اجتماعی ، غنا ، تنوع، خوانايی ، ترکيب کاربريها ، پياده سازی فضا ها ، قرارگاهها ی رفتاری ، امنيت ، نظارتها ی اجتماعی ، جذابيتها ی عملکردی ، ترکيب کاربريهای کار و مسکن شهری و ... باشد تامحيط مناسبی برای زندگی و عاملی برای ايجادسرزندگی باشند.

 

بهتر است در شهرها مسيرها ی عبوری عابرين پیاده و محل نشستن و استراحت ،ايجاد کنيم که در آنها در ختان خوش منظر سايه را بگسترانند و با پرتو نور خورشيد که بر روی لباسها ی رنگارنگ عابرين می افتد احساس مطلوب و پر شوری را درفضا های شهری ايجاد کنند و در شب هنگام نور پردازی روی ساختمانها زيبا و پيادهروها فضايی دل انگيز را بوجود آوريم .

 

 

در يک فضای مناسب و سرزنده ، شهروندان از صبح زود تا دير گاهی از شب در مکانهای شهری زندگی می کنند و عابران در انها قدم می زنند.شهروندان مدت زيادی را در خيابانها ، پارکها و بازارچه هاو ... میگذارنند و بدين ترتيب بايد محيطی با کيفيت مطلوب برای آنها ايجادکرد و نيازهای روزانه آنان را مرتفع ساخت. بنا به نظر لينج شهر بايستی از لحاظ عملکردی به درستی پاسخگو باشد و معيارهای سرزندگی ، معنی ،تناسب دسترسی ، نظارت واختيار ، کارايی وعدالت را نيز به خوبی پاسخگو باشد و از نظر سرزندگی محيطی، سکونتگاه خوبی تلقی شود که در نتیجه آن سلامت و بهزيستی افراد و بقاء موجودات زنده را تأمين کند که البته سه خصوصيات اصلی محيط را که برسلامتی و ايجاد يک محيطی حياتی و بستر مناسب برای زندگی مؤثرند را بقاء ايمنی و سازگاری ناميده است که در آن :

1-  بقاء يعنی وجود مقدار کافی مواد غذايی ، سوخت ، آب ، هوا، نورو ... به نحويکه امکان زندگی را فراهم کنند.

2-  ايمنی : سکوتنگاه خوب سکونتگاهی است که در ان خطرات ، سموم و بيماری وجود نداشته و يا تحت کنترل قرار گرفته باشد و بنابراين ترس از مواجه شدن با آنها به حداقل کاهش يافته باشد.

محيط مطلوب بايد از نظر کالبدی و احساسی محيطی امن باشد و امکان مداواو معالجه افرادی که در معرض هر يک از مخاطرات ممکنه قرار گرفته اند باشد .

3-  سازگاری :محيط فضايی بايد با ساختار اصلی بيولوژی انسان سازگاری داشته باشد و بايد حامی آهنگ موزون طبيعت باشد و عناصر و اجزاء محيط نظير پله ، در ، اتاق و شيب ها باندازه و متناسب توانايی انسان باشد يعنی باخصوصياتی چون قد، دسترسی ، پيوستگی ، راحتی، ديد و قدرت بلند کردن منطبق باشند و زمينه وبستر بايد استفاده فعال از بدن را ترغيب نمايد به طوريکه هيچ بخش از بدن به خاطر عدم تحرک، تغيير شکل ندهد .

 

 

اين سه نياز بين کليه افراد مشترک است البته ميزان ارزشی که برای سلامتی و بقاء شخص و يا نبود گرسنگی و ترس می توان قائل شد از محلی به محل ديگر متفاوت است. البته بايد متذکر شد که سرزندگی به جزء در مورد بقاء يک خوب مطلق نمی باشد وزندگی را می توان به خاطر اهداف ديگر فدا کرد ( مانند ايثار – از خود گذشتگی وفدارکاری در جنگ و يا احساسات مادربرای فرزندش ) در اينجا بايد گفت که سلامتی و عملکرد درست را می توان حس کرد و از آن استفاده کرد ليکن اندازه گيری و ارائه تعريف برای آنها به خصوص اگر از سلامت روانی صحبت کنيم کار مشکلی خواهد بود . سر زندگی يک قاعده محافظه کارانه ولی در عين حال بسيار کلی است. يک خصوصيت انفعالی و حمايت کننده که بر تداوم تأکيد دارد ولی موقعيت رشد فردی را نيز فراهم می کند چون هدف اصلی، بقای موجودات است بنابراين ، اين قواعد ،اهميت خاصی را برای توليد مثل و رشد کودکان قائل هستند.

 

نویسنده: نوید خالقی مقدم ( دانشجوی دکتری معماری)

 

 

 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)